กิจกรรม : โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้ดำเนินการจัดโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**