เอกสารตามมาตรา 9
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2560
2 (๒)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามาตรา7(๔) ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ธ.ค. 2553
3 (๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ธ.ค. 2553
4 (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2553
5 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หริอมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2553
6 เอกสารตามมาตรา 9 20 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1