ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จะดำเนินการจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรัก สามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลละแอจึงขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลละแอเข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563