ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวละแอสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
   
 
   "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" ความปรองดองของคนในชาติเกิดขึ้นได้ ถ้าคนไทยสามัคคี #ปรองดองเป็นของประชาชน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2563