ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 631 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2563