ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ
   
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ และดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยโดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563