ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
   
 
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแอ พ.ศ. 2563 2. ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563 3. ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2563 4. ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 5. ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทางเว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564